پذیرش دانشجویان بین الملل دانشگاه بیرجند
.
پذیرش مقطع لیسانس پذیرش مقطع ماستری پدیرش مقطع دکتری
نکته: اولویت ثبت نام متقاضیان از طریق این وبسایت است لکن در صورتی که فردی قادر به ثبت نام از طریق فرم اینترنتی نباشد می تواند مدارک خود را از جمله رزومه، صفحه اول پاسپورت، مدرک تحصیلی و ریزنمرات را از طریق ایمیل دفتر همکاری علمی بین المللی دانشگاه بیرجند به نشانی international@birjand.ac.ir ارسال نماید
.